*

emoticon(EMOTional ICON)

In e-mail, expressing emotion by typing character combinations. Also called “smileys”, the examples are viewed sideways (turn this book 90 degrees clockwise). :)

emoticon(EMOTional ICON)
Trong e-mail, việc mô tả cảm xúc bằng cách gõ nhập các tổ hợp ký tự. Còn được gọi là “các gương mặt biểu lộ cảm xúc” các ví sau đây được xem về một phía (quay quyển sách này 90 độ theo chiều kim đồng hồ) . :)


Published:

PAGE TOP ↑