*

emphasis

The use of a non Roman type style, such as underlining, italic or bold typefaces, and small caps, to highlight a word or phrase. See type style.

nhấn mạnh
Sử dụng một kiểu chữ không phải Roman như các kiểu đậm nét, nghiêng, gạch dưới chẳng hạn để làm nổi bật một từ hoặc một câu. Xem type style.


Published:

PAGE TOP ↑