*

EMS emulator

Prior to the 386, it was a slow, low cost software alternative to an EMS board. In XTs and ATs, it simulated EMS board. In XTs and ATs, it simulated EMS memory in extended memory or on disk. On 386s, it referred to a memory manager (EMM) that created EMS from extended memory into the page frame. See EMS.

EMS emulator
Bộ mô phỏng EMS. Trước máy 386, nó là phần mềm chậm, giá thấp khác với bản mạch EMS. Trong các XT và AT, nó mô phỏng bộ nhớ EMS trong bộ nhớ được mở rộng hoặc trên đĩa. Trên các máy 386, nó ám chỉ đến một công cụ quản lý bộ nhớ. (EMS) vốn tạo EMS từ bộ nhớ được mở rộng. Về mặt kỹ thuật, cấu trúc 386 không mô phỏng EMS, nó áp bộ nhớ được mở rộng vào khung trang. Xem EMS.


Published:

PAGE TOP ↑