*

EMS

(1)(Expanded Memory Specification) In IBM PC compatible computers, a method of getting beyond the 640K DOS memory barrier by swapping programs and data in and out of the main memory at high speeds. When the IBM Personal Computer was designed, many people thought that 640K was more than enough memory for any application. (The first IBM PCs were available with as little as 16K of RKM). The IBM PC architecture and DOS, the PC’s operating system were designed to use a maximum of 640K of RAM. By the mid 1980s, however, people realized that the 640K RAM barrier was imposing severe limitations on many new programs. Spreadsheets, for example, reserve all available memory space for the active worksheet, and the computer can run out of memory after filling in even a small fraction of the available cells. Many users also want to load several programs into RAM simultaneously and switch from one to the other in keystroke. Expanded memory uses a programming trick to get beyond the 640K RAM barrier. A peephole of 64K of RAM is set aside so that program instructions and data can be paged in and Out in 64K chunks. When the computer requires a 64K chunk not currently paged in, expanded memory software finds and inserts the chunk into the peephole. Such swapping (bank switching) occurs so quickly that the computer seems to have more than 640K of RAM. Expanded memory is seldom used now, but Windows makes ample extended memory (XMS) available for your programs use. if you’re using an older program or a game that requires expanded memory, use DOS 6′s MEMMAKER utility to set aside some of your system’s extended memory (XMS) so that it appears to these programs to be expanded memory (EMS). MEMMAKER automatically configures DOS’s expanded memory emulator, EMM386.EXE. See expanded memory emulator, extended memory, and Lotus-Intel-Microsoft Expanded Memory System (LIM EMS).

(2)(Electronic Message Service) The part of the radio spectrum assigned to electronic messaging over digital satellite circuits.

EMS
(1)(bộ nhớ mở rộng) Trong các máy tính tương thích IBM PC, đây là một phương pháp nhằm vượt qua giới hạn bộ nhớ 640K của DÓ bằng các chương trình trao đổi, và bằng cách đưa dữ liệu vào ra bộ nhớ chính với tốc độ cao. Khi thiết kế máy tính cá nhân đầu tiên, các máy tính cá nhân IBM PC chỉ có bộ nhớ bí tí 16K. Cấu trúc IBM PC và hệ điều hành DOS của nó, đã được thiết kế để sử dụng 640K RAM. Tuy nhiên, người ta đã nhanh chóng nhận thấy một cách rõ ràng rằng các chương trình, như các bảng tính chẳng hạn, sẽ thuận lợi hơn rất nhiều nếu có bộ nhớ lớn hơn. Đầu tiên, bộ nhớ mở rộng dùng phần cứng (board nhớ mở rộng) và một thủ thuật lập trình để vượt qua giới hạn 640K RAM này. Một vùng nhớ 640K, gọi là khung trang (page frame), được dành riêng trong khu vực giữa 640K và 1024K, sao cho các chỉ lệnh của chương trình và các dữ liệu có thể được chuyển đổi vào ra trong các trang (còn gọi là băng bank 64K chưa có mặt, thì phần mềm nhớ mở rộng sẽ tìm trang đó và chuyển đổi nó vào trong khung trang. Việc trao đổi này (gọi là chuyển đổi băng bank switching) xẫy ra nhanh đến mức mà máy tính được xem như có hơn 640K RAM. Nhiều chương trình ứng dụng DOS vẫn dùng phương pháp nhổ mở rộng. Rất mau là trình mô phỏng nhớ mở rộng của DOS, EMM 386.EXE, có khả năng tự động cấu tạo phần bộ nhớ RAM trên IM thành bộ nhớ mở rộng mà không đòi hỏi bổ sung thêm phần cứng. Đồng thời, phương pháp quản lý bộ nhớ của Windows cũng dùng bộ nhớ phát triển hoặc bộ nhớ mở rộng trở nên có sẵn để dùng khi được yêu cầu bởi các chương trình mà bạn đang chạy trên máy. Nếu bạn đang dùng một chương trình loại cữ hoặc một trò chơi đòi hỏi phải có bộ nhớ mở rộng, thì hãy dùng tiện ích MEMMARKER của MS-DOS 6.2 hoặc tiện ích RAMBOOST của PC-DOS 6.1 để thiết lập riêng một bộ nhớ phát triển (XMS) nào đó cho hệ thống, sao cho đối với các chương trình này, nó xuất hiện như là một bộ nhớ mở rộng (EMS). MEMMAKER sẽ tự động cấu tạo nên EMM.386.EXE. Xem bank switching, expanded memory emulator, extended memory, và Lotus-Intel-Microsoft Expanded Memory Specification (LIM EMS).

(2)(Electronic Message Service) Phần của phổ vô tuyến được gán vào thông báo điện tử qua các mạch vệ tinh kỹ thuật số.


Published:

PAGE TOP ↑