*

emulation mode

An operational state of a computer when it is running a foreign program under emulation.

emulation mode
Một giai đoạn hoạt đọng của một máy tính khi nó đang chạy một chương trình lạ trong sự mô phỏng.


Published:

PAGE TOP ↑