*

emulator

A device that is built to work like another. A computer can be designed to emulate another model and execute software that was written to run in the other machine. A terminal can be designed to emulate various communications protocols and connect to differnt networks The emulator can be hardware, software or both.

emulator
Bộ mô phỏng. Một thiết bị được tạo để làm việc giống như thiết bị khác. Một máy tính có thể được thiết kế để mô phỏng mẫu khác và thực thi phần mềm vốn được viết để chạy trong máy khác. Một thiết bị đầu cuối có thể được thiết kế mô phỏng các giao thức truyền thông khác nhau và nối kết vào các mạng khác nhau. Bộ mô phỏng có thể là phần cứng, phần mềm hoặc cả hai.


Published:

PAGE TOP ↑