*

encapsulation

(1) In object oriented programming, making the data and processing private within and object, which allows it to be modified without causing problems elsewhere in the program.

(2) In communications, inserting the frame header and data from a higher level protocol into the frame of a lower level protocol.

encapsulation
(1) Trong lập trình định hướng đối tượng, việc tạo dữ liệu và qui trình xử lý riêng trong một đối tượng, cho phép nó được chỉnh sửa mà không gây ra nhúng sự cố một nơi nào khác trong chương trình.

(2) Trong truyền thông, việc chèn khung header và dữ liệu từ một giao thức cấp cao hơn sang khung dữ liệu của một giao thức cấp thấp hơn.


Published:

PAGE TOP ↑