*

encipher

To encode data for security purposes. See cryptography.

encipher
Mật mã hóa. Mã hóa dữ liệu vì các mục đích an toàn. Xem cryptography.


Published:

PAGE TOP ↑