*

end key

A keyboard key commonly used to move the cursor to the bottom of the screen or file or to the next word or end of line.

Phím end
Một phím được dùng để di chuyển con chạy (cursor) đến đáy của màn hình hoạc file hoặc đến từ tiếp hoặc cuối dòng.


Published:

PAGE TOP ↑