*

end points

In vector graphics, the two ends of line (vector). In 2-D graphics, each end point is typically two numbers representing coordinates on x and y axes. In 3-D, each end point is made up of three numbers representing coordinates on x, y and z axes.

Các điểm cuối
Trong hình đồ họa vector, hai điểm cuối của một dòng. Trong hình độ họa 2-D, một điểm cuối cụ thể là 2 số biểu thị các tọa độ trên các trục x và y trong 3-D, mỗi điểm cuối được tạo từ ba số biểu thị cho các tạo độ trên các trục x, y và z.


Published:

PAGE TOP ↑