*

Enhanced Graphics Adapte(EGA)

A color, bitmapped, graphics display adapter for IBM PC compatible computers. The EGA adapter displays up to 16 colors simultaneously with a resolution of 640 pixels horizontally by 350 lines vertically.

card EGA
Bộ điều hợp hiển thị đồ họa màu, ánh xạ bit, dùng cho các máy tính tương hợp IBM PC. Card điều hợp EGA có thể hiển thị 16 màu đồng thời với phân giải 640 pixel chiều ngang và 350 dòng chiều dọc.


Published:

PAGE TOP ↑