*

Enhanced Graphics Display

A color digital monitor designed to work only with the IBM Enhanced Graphics Adapter (EGA).

màn hình đồ họa phân giải cao
Loại màn hình màu dùng kỹ thuật số, được thiết kế để làm việc chỉ với card điều hợp EGA.


Published:

PAGE TOP ↑