*

enhancement

Any improvement made to a software package or hardware device.

Sự cải tiến
Bất ký sự cải tiến nào được tạo từ một khối phần mềm hoặc thiết bị phần cứng.


Published:

PAGE TOP ↑