*

ENIAC(Electronic Numerical Intergrator And Calculator)

The first operational electronic digital computer developed for the U.S. Army by John Eckert and John Mauchly at the University of Pennsylvania. Completed in 1946, it was decimal based, used 18,000 vacuum tubes, took up 1,800 square feet and performed 5,000 additions/second. Today, the equivalent technology is used in a watch.

ENIAC(Electronic Numerical Intergrator And Calculator)
Máy tính điện tử kỹ thuật sô hoạt động đầu tiên được phát triển cho quân đội Mỹ bởi John Eckert và John Mauchly tại Đại học của Pennsylvania. Được hoàn thành vào năm 1946, nó dựa vào hệ thập phân, sử dụng các ống chân không 18.000, chiếm 18.000 bộ vuông và hoạt động 5.000 phép cộng/giây. Ngày nay, kỹ thuật tương tự được dùng trong đồng hồ.


Published:

PAGE TOP ↑