*

enquiry character

In communications, a control character that requests a response from the receiving station.

Ký tự thẩm vấn
Trong truyền thông , một ký tự điều khiển vốn đòi hỏi một sự phản hồi từ trạm nhận.


Published:

PAGE TOP ↑