*

enterprise model

A model of how an organization does business. Information systems are designed from this model.

enterprise model
Một mô hình để một tố chức làm việc. Các hệ thống thông tin được thiết kế từ mô hình này.


Published:

PAGE TOP ↑