*

enterprise network

A geographically dispersed network under the jurisdiction of one organization. It often includes several different types of networks and computer systems from different vendors.

enterprise network
Mạng công ty. Một mạng phân tán theo vùng địa dư thuộc quyền của một công ty. Nó thường bao gồm nhiều loại mạng và các hệ thống máy tính khác nhau từ các nhà cung cấp khác nhau.


Published:

PAGE TOP ↑