*

enterprise networking

Managing the network infrastructure in a large enterprise. Much of what goes on has little to do with application development and real data processing of the payroll and orders. Enormous effort is spent planning the integration of disparate networks and systems and managing them, and, planning again for more interfaces as new techniques and methods force vendors to continue to change the ground rules every few years.

enterprise networking
Việc quản lý cơ sở hạ tầng mạng trong một công ty lớn. Phần lớn những gì ít liên quan đến sự phát triển trình ứng dụng và quy trình xử lý dữ liệu thực của bảng lương và các đơn đặt hàng. Sự nổ lực hết mình trong việc quản lý chúng và hoạch định sự kết hợp của các mạng và các hệ thống riêng biệt và việc quản lý chúng và hoạch định lần nữa cho nhiều giao diện theo các quy tắc cơ bản mỗi năm.


Published:

PAGE TOP ↑