*

entity relationship model

In a database, a data model that describes attributes of entities and the relationships among them.

Mô hình quan hệ thực thể
Trong một cơ sở dữ liệu, một mô hình dữ liệu vốn mô tả các thuộc tính của các thực thể và các mối quan hệ giữa chúng.


Published:

PAGE TOP ↑