*

entity

In a database, anything about which information can be stored; for example, a person, concept, physical object or event. Typically refers to a record structure.

Thực tế
Trong một cơ sở dữ liệu, bất kỳ cái gì là thông tin có thể được lưu trữ; ví dụ, một người, khái niệm, đối tượng vật lý sự kiện. Cụ thể đề cập đến một cấu trúc record.


Published:

PAGE TOP ↑