*

entropy

In data compression, a measure of the amount of non redundant, non compressible information in an object.

entropy
Trong việc nén dữ liệu, một đơn vị đo lường thông tin không dư thừa và không thể được nén trong một đối tượng.


Published:

PAGE TOP ↑