*

entry line

In a spreadsheet program, the line in which the characters you type appear. The program does not insert the characters into the current cell until you press Enter.

dòng nhập
Trong chương trình bảng tính, đây là dòng thứ hai trên panel điều khiển, ở đó sẽ xuất hiện các ký tự mà bạn đánh vào. Chương trình sữ chưa đưa những ký tự này vào ô hiện hành hành nếu bạn chưa ấn phím Enter.


Published:

PAGE TOP ↑