*

entry point

In programming, the starting point of the instructions, in a subroutine.

Điểm nhập
Trong lập trình, điểm bắt đầu của các lệnh chỉ dẫn trong một thường trình con.


Published:

PAGE TOP ↑