*

entry

The input of an item or set of items at a terminal. See data entry.

Nhập
Việc nhập một hạng mục hoặc tập hợp các hạng mục tại một thiết bị đầu cuối. Xem data entry.


Published:

PAGE TOP ↑