*

enumerate

To count or list one by one. An enumerated data type defines a list of all possible values for a variable, and no other value can then be placed into it.

Liệt kê
Tính hoặc liệt kê từng cái một. Một loại dữ liệu được liệt kê xác định một danh sách tất cả các giá trị nào khác có thể được đặt vào nó sau đó.


Published:

PAGE TOP ↑