*

environment variable

A value entered into DOS, which provides information to an application. For example, it is often used to indicate what directory (folder) to store temporary files in. The DOS Set command is used to store these values.

environment variable
Biến môi trường. Một giá trị được nhập vào DOS, nó cung cấp thông tin về một trình ứng dụng. Ví dụ, nó thường được dùng để chỉ ra thư mục (folder) nào để lưu trữ các file tạm thời Trong đó. Lệnh DOS Set được dùng để lưu trữ các giá trị này.


Published:

PAGE TOP ↑