*

epoch date

The starting point from which time is measured as the number of days, minutes, etc., from that time.

epoch date
Điểm bắt đầu mà từ đó thời gian được đo bằng số ngáy, phút …từ thời điểm đó.


Published:

PAGE TOP ↑