*

EPS(Encapsulated Post-Script)

A PostScript file format used to transfer a graphic image between applications. EPS files contain PostScript code and an optional preview image in TIFF, WMF or PICT format. The preview is used to scale the image on screen. Adobe Illustrator has its own variation of the EPS format. See PostScript.

EPS(Encapsulated Post-Script)
Một dạng file PostScript được dùng để truyền một hình đồ họa giữa các hình ứng dụng. Các file EPS chứa mã PostScript và một ảnh xem trước tùy ý ở dạng TIFF, WMF và PICT. Khung xem trước được dùng để định tỉ lệ hình ảnh trên màn hình. Adobe Illustrator có biến thể dạng EPS của riêng nó. Xem PostScript.


Published:

PAGE TOP ↑