*

EPSS(Electronic Performance Suppor system)

A computer system that provides quick assistance and information without requiring prior training to use it. It may incorporate all forms of multimedia delivery as well as AI techniques such as expert systems and natural language recognition.

EPSS(Electronic Performance Suppor system)
Một hệ thống máy tính cung cấp sự trợ giúp và thông tin nhanh chóng mà không đòi hỏi sự đào tạo trước đó để sử dụng nó. Nó có thể cấu thành tất cả các dạng cung cấp đa phương tiện truyền thông (multimedia) cũng như các kỹ thuật AI chẳng hạn các hệ thống chuyên biệt và tính năng nhận biết ngôn ngữ tự nhiên.


Published:

PAGE TOP ↑