*

equalization

In communications, techniques used to reduce distortion and compensate for signal loss (attenuation) over long distances.

equalization
Trong truyền thông, các kỹ thuật dùng để giảm sự nhiễu sóng và sửa tín hiệu bị mất (sự suy giảm) theo các khoảng cách dài.


Published:

PAGE TOP ↑