*

equation typesetting

Embedded codes within a word processing document that cause the program to print multiline equations, including mathematical symbols such as integrals and summation signs. The best word processing programs, such as WordPerfect and Microsoft Word, now offer “what-you-see-is-what-you-get” onscreen equation editors, which let you see the equation as you construct it.

in phương trình toán
Các mã nhúng bên trong một tài liệu xử lý, chúng làm cho chương trình có thể in các phương trình toán nhiều dòng, bao gồm nhiều ký hiệu toán học như các dấu tích phân, tổng số … Các chương trình xử lý từ tốt nhất, như WordPerfect, và Microsoft Word chẳng hạn, hiện nay đều có khả năng biên tập phương trình toán trên màn hình thấy-gì-được-nấy (ƯYSIWYG), nên bạn sẽ nhìn nhìn thấy phương trình đó như bạn đã viết nên nó. Xem what-you-see-is-what-you-get (WYSIWYG).


Published:

PAGE TOP ↑