*

equation

An arithmetic expression that equates one set of conditions to another; for example, A = B + C. In a programming language, assignment statements take the form of an equation. The above example would assign the sum of B and C to the variable A.

equation
Một biểu thức số học vốn cân bằng một tập hợp các điều kiện với tập hợp khác; ví dụ, A=B+C. Trong một ngôn ngữ lập trình, các lệnh gán có dạng một phương trình. Ví dụ trên sẽ gán tổng của B và C cho biến A.


Published:

PAGE TOP ↑