*

ERA(Electrically Reconfigurable Array)

A programmable logic chip (PLD) technology from Plessey Semiconductor that allows the chip to be reprogrammed electrically.

ERA(Electrically Reconfigurable Array)
Một kỹ thuật chip logic có thể lập trình (PLD) từ Plessey Semiconductor vốn cho phép chip được lập trình lại bằng điện.


Published:

PAGE TOP ↑