*

erasable optical disk drive

A read/write secondary storage medium that uses a laser and reflected light to store and retrieve data on an optical disk. Unlike CD-ROM and write once,read many (WORM) drives, erasable optical disk drives can be used like hard disks are used: you can write and erase data repeatedly. Storage capacities are enormous; current drives are expensive and much slower than hard disks and are not expected to displace magnetic secondary storage media soon. Like CD-ROM, erasable optical disk drives are used in organizations that need online access to huge amounts of supplementary information, such as engineering drawings or technical documentation. See CD-ROM disk drive, optical disk, secondary storage, and write once. read many (WORM).

ổ đĩa quang xóa được
Một phương tiện lưu trữ dữ liệu kiểu đọc/ ghi, sử dụng tia laser và ánh sáng phản xạ để cất giữ và phục hồi lại dữ liệu trên loại đĩa quang học. Khác với CD-ROM và các ổ đĩa ghi-một-lần-đọc-nhiều-lần (WORM), ổ đĩa quang xóa được có thể sử dụng như đĩa cứng: Bạn có khả năng ghi và xóa đữ liệu nhiều lần. Dung lượng lưu trữ khá lớn; các ở đĩa hiện nay có thể lưu trữ đến 650M thông tin. Tuy nhiên, loại ổ đĩa này khá đắt và làm việc chậm hơn so với đĩa cứng, cho nên chúng chỉ hấp dẫn đối với các tổ chức có yêu cầu truy cập vào một khối lượng lớn các thông tin có tính phụ trợ, như các bản vẽ kỹ thuật hoặc các tài liệu kỹ thuật. Xem CD-ROM disk drive, optical disk, secondary storage, và write-one read-many (WORM).


Published:

PAGE TOP ↑