*

Erasable Programmable ROM(EPROM)

A read only memory (ROM) chip that can be programmed and reprogrammed. The erasability of EPROM chips matters to computer manufacturers, who often find that they need to reprogram ROM chips containing bugs. PROM chips, which cannot be reprogrammed, must be discarded when a programming error is discovered. EPROM chips are packaged in a clear plastic case so that the contents can be erased using ultraviolet light. To reprogram the EPROM chip, a PROM programmer is necessary. See programmable read only memory (PROM) and read only memory (ROM).

bộ nhớ ROM xóa và lập trình được(EPROM)
Một loại chip nhớ chỉ đọc ra (ROM), có khả năng lập trình và lập trình lại được. Khả năng có thể xóa của chip EPROM là một yêu cầu đặt ra cho các nhà sản xuất máy tính, vì họ thường xuyên gặp phải trường hợp cần lập trình lại các chip ROM có nội dung bị lỗi. Các chip PROM khi phát hiện có lỗi lập trình đều phải bỏ vì không thể lập trình lại được. Chip EPROM được đóng trong vỏ bằng plastic có cửa trong suốt nên có thể xóa các nội dung của nó bằng cách chiếu tia cực tím. Việc lập trình lại cho chip EPROM thường do lập trình viên PROM tiến hành. Xem programmable read-only memory (PROM), và read-only memory (ROM).


Published:

PAGE TOP ↑