*

ergonomics

The science of people machine relationships. An ergonomically designed product implies that the device blends smoothly with a person’s body or actions.

ergonomics
Khoa học về quan hệ giữa người và máy. Một sản phẩm được thiết kế theo kiểu ergonomic ngụ ý rằng thiết bị kết hợp với các hoạt động của con người.


Published:

PAGE TOP ↑