*

Erlang

A unit of traffic use that specifies the total capacity or average use of a telephone system. One Erlang is equivalent to the continuous usage of a telephone line. Traffic in Erlangs is the sum of the holding times of all lines divided by the period of measurement.

Erlang
Một đơn vị sử dụng tuyến lưu thông vốn xác định tổng thể dung lượng và khả năng sử dụng trung bình của một hệ thống điện thoại. Một erlang tương đương với việc dùng liên tục của một tuyến điện thoại. Tuyến lưu thông trong các Erlang là tổng các lần giữ của tất cả các tuyến được chia bởi giai bởi giai đoạn đó.


Published:

PAGE TOP ↑