*

error correction protocol

In computer modems, a method for filtering outline noise and repeating transmissions automatically should an error occur. Error correction requires the use of sending and receiving modems that conform to the same error correction protocols. When error correction is in use, a reliable link is established, Widely used are two protocols: MNP-4 and V.42. See CCI TTV42. MNP-4, and reliable link.

định ước về sửa lỗi
Trong các modem máy tính, đây là phương pháp dùng để lọc bỏ tạp âm, và lặp lại việc truyền thông một cách tự động nếu xảy ra lỗi. Việc sửa lỗi lỗi yêu cầu phải dùng các modem phát và thu có cùng loại định ước sửa lỗi như nhau. Khi áp dụng sửa lỗi, một liên kết tin cậy sẽ được thiết lập giữa hai trạm. Có hai định ước sửa lõi dược dùng phổ biến là MNP-4 và V.42. Xem CCI TTV42. MNP-4, và reliable link.


Published:

PAGE TOP ↑