*

error handling

Routines in a program that respond to errors. The measurement of quality in error handling is based on how the system informs the user of such conditions and what alternatives it provides for dealing with them.

error handling
Xử lý lỗi
Các thường trình trong một chương trình vốn phản hồi các sai sót. Sự đo chất lương trong việc xử lý lỗi được dựa vào cách mà hệ thống thông báo cho người dùng về các điều kiện và những phương pháp thay thế nào mà nó cung cấp để xử lý với chúng.


Published:

PAGE TOP ↑