*

error trapping

A program or application’s capability to recognize an error and perform a predetermined action in response to that error.

bắt lỗi, bẫy lỗi
Khả năng của một trình ứng dụng có thể nhận ra một lỗi và thực hiện một hoạt động đã được qui định trước, đáp ứng với loại lỗi đó.


Published:

PAGE TOP ↑