*

ESA/370(Enterprise System Architecture/370)

IBM enhancements that increase the performance of high end 4381 and 3090 mainframes. Introduced in 1988, it increases virtual memory from 2GB to 16GB and adds techniques for managing it more effectively. This architecture is built into System/390 ES/9000 computers.

ESA/370(Enterprise System Architecture/370)
Cấu trúc hệ thống công ty /370 các phần cải tiến IBM vốn làm tăng hoạt động của các máy chủ 4381 và 3090 cao cấp. Được giới thiệu vào năm 1988, nó làm tăng bộ nhớ ảo từ 2GB đến 16GB và bổ sung các kỹ thuật để quản lý nó hiệu quả hơn. Cấu trúc này được cài sẵn vào các máy tính System/390 ES/9000.


Published:

PAGE TOP ↑