*

ESA/390(Enterprise System Architecture/390)

Extensions to ESA/370 for System/390 series. It includes MVS/ESA, VM/ESA and VSE/ESA operating systems.

ESA/390(Enterprise System Architecture/390)
Cấu trúc hệ thống công ty /390. Các phần mở rộng sang ESA/370 dành cho các seri System/390. Nó bao gồm các hệ điều hành MVS/ESA, VME/ESA.


Published:

PAGE TOP ↑