*

Esc

A key that can be implemented differently by application programs. Esc usually is used to cancel a command or an operation. See escape character and escape key.

phím ESC
Phím có thể có công dụng khác nhau tùy chương trình. Esc thường được dùng để loại bỏ một lệnh hoặc một thao tác. Xem escape characterescape key.


Published:

PAGE TOP ↑