*

escape key

A keyboard key commonly used to exit a mode or routine, or cancel some function.

escape key
Phím escape. Một phím thường được dùng để thoát một chế độ hoặc thường trình, hoặc hủy bỏ một số chức năng.


Published:

PAGE TOP ↑