*

ESCON(Enterprise Systems CONnection)

A fiberoptic peripheral channel on an IBM System/390 mainframe. It transfers data up to 17 Mbyte/sec and over very long distances if required (more than five miles). An ESCON Director is a coupling device that provides the actual number of ports.

ESCON(Enterprise Systems CONnection)
Liên kết các hệ thống công ty. Một kênh ngoại vi sợi quang trên một máy chủ System/390 IBM. Nó truyền dữ liệu lên đến 17Mbyte/giây và qua các khoảng cách rất lớn nếu được yêu cầu (hơn 5 dặm). Một ESCON Director là một thiết bị kết đôi vốn cung cấp số thực của các cổng.


Published:

PAGE TOP ↑