*

ESD

(1)(Electronic Software Distribution) Distributing new software and upgrades via the network rather than individual installations on each machine. See ESL.

(2)(Electro Static Discharge) Speaks (electrons) that jump from an electrically charged object to an approaching conductive object to an approaching conductive object.

(3)(Entry Systems Division) The IBM division that conceived and developed the original IBM PC.

ESD
(1)(Electronic Software Distribution) Sự phân bổ phần mềm điện tử. Sự phân bổ phần mềm mới và các phần nâng cấp qua mạng hơn là các phần cài đặt riêng lẽ trên mỗi máy. Xem ESL.

(2)(Electro Static Discharge) Các tia lửa điện (các electrons) vốn nhảy từ một đối tượng tích điện sang một đối tượng tích điện sang một đối tượng dẫn điện.

(3)(Entry Systems Division) Phần IBM vốn được diễn giải và phát triển máy tính IBM ban đầu.


Published:

PAGE TOP ↑