*

ESDS(Entry Sequence DataSet)

A VSAM structure that stores records one after the other without regard to content. Records are retrieved by address. Contrast with KSDS.

ESDS(Entry Sequence DataSet)
Một cấu trúc VSAM vốn lưu các record từ record này đến record khác mà không đề cập đến nội dung. Các record được thu lại bằng địa chỉ. Trái với KSDS.


Published:

PAGE TOP ↑