*

ESP

(1)(Enhanced Service Provider) An organization that adds value to basic telephone service by offering such features as call forwarding, call detailing and protocol conversion.

(2)(E tech Speedy Protocol) A proprietary protocol of E tech Research used in its modems.

(3)(Electronic Still Photography) Digitizing and transmitting images over a telephone line.

ESP
(1)(Enhanced Service Provider) Nhà cung cấp dịch vụ được cải tiến. Một tổ chức vốn bổ sung giá trị vào dịch vụ điện thoại cơ bản bằng việc cung cấp các tính năng chẳng hạn gởi cuộc gọi đi, chi tiết cuộc gọi và chuyển đổi giao thức.

(2)(E tech Speedy Protocol) Một giao tức độc quyền của E tech Research được được dùng trong các modem của nó.

(3)(Electronic Still Photography) Kỹ thuật số hóa và truyền tải các hình ảnh qua một dây điện thoại.


Published:

PAGE TOP ↑