*

Essbase

A leading decision support tool from Arbor Software Corporation, Sunnyvale, CA, that is optimized for business planning, analysis and management reporting. It provides an OLAP server that runs on Windows NT, OS/2, AS/400 and major UNIX platforms and supports Windows, Mac and UNIX clients.

Essbase
Một công cụ hỗ trợ quyết định quan trọng của Arbor Software Corporation, Sunnyvale CA, vốn được tối ưu hóa để hoạch định kinh. doanh, thông báo phân tích và quản lí. Nó cung cấp một server OLAP vốn chạy trên Windows. NT, OS/2, AS/400 và phần lớn các nền UNIX và hỗ trợ các client Windows, Mac và UNIX.


Published:

PAGE TOP ↑