*

Eurocard

A family of European-designed printed circuit boards that uses a 96 pin plug rather than edge connectors. The 3U is a 4×6″ board with one plug; the 6U is a 6×12″ board with two plugs; the 9U is a 14×18″ board with three plugs.

Eurocard
Một họ các bảng mạch được in theo kiểu Châu Âu vốn sử dụng một phích cằm 96 pin thay vì các đầu nối. 3U là một bản mạch 4×6 inch với 1 phích cắm; 6U là một bản mạch 6×12 inch với 2 phích cắm; 9U là một bản mạch 14×18 inch với 3 phích cắm.


Published:

PAGE TOP ↑